Autor: Noah Gross

Urednik: Dana L. Stamos

 

Prevod originalnog članka objavljenog na američkom web sajtu USA Dojo (najveći i najposećeniji web sajt o borilačkim veštinama na svetu). Originalan članak na engleskom jeziku možete pročitati ovde: http://www.usadojo.com/articles/noah-gross/israeli-martial-art-history.html

 

Potražite u Guglu termin izraelske borilačke veštine i dobićete više od 1.7 miliona rezultata.

Kratkim pogledom na unos u Wikipediji otkrićete dve kratke rečenice koje navode imena Kapap i Krav Maga kao izraelske borilačke veštine. Iako ima nekoliko drugih imena koja se koriste za izraelske borilačke veštine ove dve su najpoznatije, i one zaokupljaju maštu miliona ljudi širom sveta.

Diskusija onoga što čini izraelsku borilačku veštinu bi lako pružila osnov za jedan članak, ali neće biti tema ovog članka. Umesto toga mi ćemo razmotriti mnoštvo pogrešnih tumačenja u vezi sa izraelskim borilačkim veštinama i njihovim poreklom.

Pogrešna tumačenja u vezi sa poreklom izraelskih borilačkih veština ima na pregršt. U „copy paste“ kulturi koju je kreirao internet i u obimu pokrića i Krav Maga i Kapapa, ovo i nije iznenađujuće. Letimičan pogled na webu će dati pregršt dokaza koji će potvrditi ovu izjavu.

Dosta informacija na webu potvrđuje informacije o izraelskim borilačkim veštinama, ali ova potvrda ne čini informacije tačnim. U borilačkim stilovima usmeno predanje igra značajnu ulogu u istoriji veština. Svi mi znamo da usmeno predanje nije nužno istorijski pouzdano. Na primer, istraživači su zaključili da se u nekoliko decenija dokumentovana usmena tradicija loza u afričkim plemenima značajno promenila menjajući percepcije, veze i istorijske činjenice. Isto važi i za svet borilačkih veština, i na istoku i na zapadu.

 

Iz ovog razloga od velike je važnosti da pogledamo istorijsko odvijanje događaja što preciznije možemo, prepoznajući različite faze u razvoju izraelskih borilačkih veština i pripisujući određene inovacije, promene i prilagođavanja onima koji su odgovorni za proces.

U svrhu ovog članka mi ćemo se skoncentrisati na ključne delove informacija koje se najčešće šire, njihovo mesto u istoriji izraelskih borilačkih veština i odnos između informacija sa onime što neki zovu novo „rađanje“ Kapapa.

Ispod je pet linkova ka informacijama na webu o izraelskim borilačkim veštinama od pet različitih organizacija. Informacije nam govore istu osnovnu priču sa manjim varijacijama.

http://moya.liquidweb.com/~kravmaga/index.php/Our-History

http://www.krav-maga.com/founder.html

http://www.kravmagabootcamp.com/Krav-Maga---History/

http://www.kravmagafederation.com/Imi-Lichtenfeld.html

http://www.kami.org.il/new/home_eng.asp

Sve ove različite verzije istorije sažimaju istoriju izraelskih borilačkih veština i čineći to oni je izvrću, stvarajući pogrešne impresije istorijskih događaja koje opisuju. Neke od ovih „istorija“ prosto ne navode realne istorijske događaje, druge izostavljaju važne činjenice koje se ne uklapaju u priču koju oni žele da ispričaju.

Zarad ovog članka izabrali smo da se fokusiramo na ključne trenutke u izraelskoj istoriji, prelaz jevrejske zajednice u državu i formiranje njene vojske, IDF (Israeli Defense Forces - Izraelske odbrambene snage).

Pogledajmo jedan primer ovih „istorija“ kako su one predstavljene na privatnim i web sajtovima organizacija i analizirajmo šta nam one govore.

Prva verzija

1948. država Izrael je formirana i krhka izraelska vlada je tražila od Imija da razvije efikasan sistem samoodbrane i borenja, koji je kasnije postao Krav Maga sistem. Hagana (Ime organizacije koja je bila preteča izraelske vojske - IDF) je vremenom inkorporirana u Izraelske odbrambene snage, a Imi je postao glavni instruktor vojne škole za kondicioni trening i Krav Maga. http://moya.liquidweb.com/~kravmaga/index.php/Our-History

Šta se govori?

1948 država je zvanično nazvana Izrael, imala je vladu a vlada je tražila od jedne osobe da razvije efikasan sistem samoodbrane. Sistem je kasnije postao Krav Maga. Hagana je vremenom inkorporirana u Izraelske odbrambene snage. Imi je postao glavni instruktor vojne škole za kondicioni trening i Krav Maga.

Šta se implicira?

Po nastanku države Izrael 1948. formirana je vlada. Ova vlada je direktno umešana u mikro menadžment vojske i zbog toga je tražila od čoveka pod imenom Imi Lihtenfeld da razvije sistem samoodbrane da zameni neefikasne sisteme borbe bez oružja koji su se koristili do tada. Sistem je razvijen i u kasnijoj fazi nazvan Krav Maga. Vojna škola za kondicioni trening i Krav Maga je formirana i Imi je postao glavni instruktor ove škole.

Molim Vas zapazite izostavljanje pominjanja datuma u ovom procesu. Ovo dozvoljava sažimanje vremenskih perioda i dozvoljava da se zameni redosled događaja.

U ovom trenutku moramo se zaustaviti i upitati, da li su ove izjave i njihova implicirana značenja istinita i tačna?

Odgovor je ne, ona nisu tačna. Vlada je zaista formirana ali nije bila uključena u mikro menadžment vojske i zbog toga je malo verovatno da su pojedinci unutar vlade pitali nekoga da razvije sistem samoodbrane.

Ovaj sistem je navodno razvijen za vojnu upotrebu, pošto u to vreme nije imao drugu svrhu. Vojna borba prsa u psa nije samoodbrana i ovakva vrsta izražavanja je konceptualno pogrešna. Referenca ka ovom sistemu samoodbrane takođe implicira da je bilo koji sistem korišćen do tada bio neefikasan. Izostavljanje Kapapa je pogodno da se ne bi stvarao konflikt u vezi sa postojanjem Kapapa pre Krav Maga.

Hronologija događaja i manjak tačne hronologije takođe stvara probleme. Odgovarajući redosled događaja bi trebao da bude sledeći:

 • Osnivanje države Izrael
 • Formiranje vojske zasnovane na Hagana snagama
 • Formiranje škole za kondicioni trening
 • Formiranje Krav Maga ogranka unutar te škole
 • Postavljanje Imija kao šefa Krav Maga ogranka


Kako bi kritički analizirali događaje i adekvatno ih organizovali, dva elementa su neophodna. Prvi je poznavanje istorijskih događaja u njihovom hronološkom redosledu a drugi je upoznatost sa biografskom pozadinom osobe o kojoj se ove inofmacije dostavljaju.

Kako bi bili fer prema autorima ovog paragrafa oni jesu pružili informacije o prošlosti Imija u vezi sa godinama koje prethode događajima koje opisuju. Izostavili smo ih da bi ovaj članak ostao razumne dužine. Bilo bi podjednako razotkrivajuće analizirati i prethodne paragrafe. Na žalost našli bi smo da su prepuni istih vrsta grešaka i distorzija.

Ispod su navedeni istorijski datumi, i kako bi našli odgovore koje tražimo moramo uporediti ove datume sa Imijevom ličnom biografijom.

Generalna sekvenca događaja:

 • 1920. Hagana je formirana kao civilna paravojska čiji je cilj bio da zaštiti jevrejsku zajednicu u mandatu Palestine. Od ovog trenutka, čak i pre, postoji konstantno istraživanje metodologija obuke u borbi prsa u prsa.
 • U januaru 1941., discipline borbe prsa u prsa kao što su boks, borenje noževima, borenje palicama i džijudžica se uče odvojeno u okviru vodećih principa i uniformnih metodologija pod imenom Kapap. Prvi Hagana Kapap instruktorski kurs je otpočeo. Glavni instruktori ovog kursa su: Maišel Horovic, Menaše Harel, Geršon Kopler, Jitzak Štibel.
 • U maju 1941. Palmah je formiran zajedno sa snagama Britanske vojske zaduženih za mandat Palestine. Kratko nakon formiranja, Palmah odlazi u podzemlje i postaje stalna vojska Hagana zajedno sa nenim paravojnim snagama.
 • U maju 1941. Maišel Horovic je doveden u Palmah da obučava svoje metode borenja palicom kao deo Kapap instruktorskog kursa za Palmah. Moše Finkl Zohar je postavljen za glavnog instruktora kondicionog treninga u Palmahu i ostaje na ovoj poziciji sve do 1948. kada je Palmah inkorporiran u IDF (Izraelske odbrambene snage) gde Moše Finkl Zohar nastavlja da obavlja ovu dužnost.
 • 29. novembra Generalna skupština Ujedinjenih Nacija usvojila je rezoluciju 181 koja predstavlja plan podele za Palestinu, rešenje sa dve države. Kao rezultat ovoga i odbijanja plana od strane arapskog rukovodstva, izbio je građanski rat između dveju zajednica u Palestini.
 • U maju 1948. Osnovana je država Izrael. Arapske države su odgovorile vojnom invazijom države Izrael, pretvorivši konflikt u rat punih razmera. U roku od dve nedelje od deklaracije nezavisnosti Izraela, IDF - Izraelske odbrambene snage (vojska sančinjena od regruta) su oformljene, integrišući tri podzemne jevrejske organizacije, Hagana, Palmah (Palmah je bio deo Hagana a ne nezavisna organizacija - Bio je deo stalne vojske Hagana) i Etzel i Lehi u jedno vojno telo.
 • U maju i junu 1948. služba za kondicioni trening (Sherut Leimun Gufany) u okviru IDF-a je formirana a na čelo službe dolazi Moše Finkl Zohar. U okviru službe formirana je škola za kondicioni trening a njen glavni instruktor je bio Mairon Avramson.
 • U junu 1949. služba za kondicioni trening je rasformirana i zamenjena ogrankom za kondicioni trening. Škola i njeno osoblje nastavljaju da rade u svojim istim kapacitetima samo sada kao deo ogranka.
 • U septembru 1948. prvi put je zabeleženo korišćenje termina Krav Maga i korišćen je naizmenično sa terminom Kapap. Prva instanca se pojavljuje u dokumentima oficira po imenu Amos Golani, čiji je posao da nadgleda kondicioni trening u borbenim jedinicama.
 • 1954. termini Kapap i Krav Maga se i dalje koriste naizmenično u zvaničnim dokumentima.

Imijeva korespondirajuća biografija

 • 1920. Imi je imao 10 godina i živeo u Bratislavi.
 • 1939. Imi je postao vođa jevrejske grupe za samoodbranu u Bratislavi. U ovo vreme on ima iskustva kao vešt sportski rvač i bokser.
 • 1940. Imi se preseljava u Izrael.
 • 1941. on je u aktivnoj službi u češkoj legiji pod komandom britanske vojske i služio je godinu dana u Egiptu, Libiji i Siriji.
 • 1942. Imi dolazi u Izrael i po preporuci bivših saradnika iz njegove grupe za samoodbranu regrutovan je u Palmah.
 • Između 1942. – 1948. Imi obavlja funkciju Kapap instruktora učeći tehnike borenja nožem, džijudžice i boksa prema Palmah kurikulumu.
 • 1948. Sa integracijom Palmaha u IDF i formiranjem škole za kondicioni trening Imi je pozvan kao jedan od 11 instruktora da bude deo osoblja u školi.
 • Negde između 1956. I 1958., Imi postaje glavni instruktor za kondicioni trening i možda rukovodilac novoformiranog Krav Maga ogranka. Još nije utvrđeno kada je ovaj ogranak formiran, ali se zna da je postojao još 1958. Dokumentacija koja bi potvrdila ranije datume još nije pronađena. Revizija dokumenata iz perioda 1956.-1958. se još očekuje. Nisu pronađeni iskazi svedoka koji bi potvrdili ranije datume.
 • 1963. Imi se penzioniše iz IDF-a i otvara svoj civilni Krav Maga klub u Netanji.

Zadatak pred nama je da spojimo dva toka događaja i da ih uporedimo sa korespondirajućom pričom prezenotavnom na websajtovima i navedenom u ovom članku.

Kratka priča koja opisuje integrisane vremenske okvire:

1948. formiran je IDF i snage Palmaha su inkorporirane u IDF. Kao rezultat, Imi Lihtenfeld, talentovani Kapap instruktor je dobio zadatak sa još nekoliko kolega instruktora i oficira da nastavi da obučava i trenira vojnike u disciplinama borbe prsa u prsa poznati u to vreme pod nazivom Kapap. Imi je 15 godina bio u aktivnoj dužnosti kao instruktor za borbu prsa u prsa i kondicioni trening u IDF-u. Tokom tih 15 godina on je bio deo procesa razvijanja disciplina borbe prsa u prsa u IDF-u. Imi je napredovao u rangu i dužnostima dok u poslednjih pet godina nije postao rukovodilac novoformiranog Krav Maga odeljenja u IDF-u. Ovaj period je izgleda vremenski okvir tokom koga je Krav Maga započeo tranziciju u „integrisan sistem“ sačinjen od strukturne grupe Kapap veština borenja prsa u prsa i koristeći Kapap principe kao smernice.

Šta zaključiti iz ovog vremenskog okvira u poređenju sa uvrženim pričama koje su navedene?

Nije zatraženo ni od jedne osobe da razvije sistem, ali je poznata grupa ljudi odgovorna za prepoznatljiv proces evolucije postojećeg sistema, prilagođavajući ga vremenima i organizacijama koje su ga koristile.

Nije postojao neefikasan sistem borenja bez oružja koji je trebalo zameniti, već je postojao poznat sistem Kapap, njegove discipline, principi i metodologije su korišćene kao osnova.

Nije postojala čelna pozicija niti ogranak čiji bi Imi mogao da bude rukovodilac sve do mnogo kasnijeg perioda.

Kako se ispostavlja Kapap je bio prethodnik Krav Maga. Krav Maga u svom početku je bio jednostavno nova verzija Kapapa. Iako je Krav Maga iznikao u mnoge različite civilne verzije, i dalje se mogu prepoznati koreni Krav maga koji su reflektovani u istorijskom Kapapu. Moderni Kapap, sa druge strane, može biti prepoznat kao pravi pristup i filozofija Kapapa ali nije baziran na njegovim fizičkim atributima.

Kada budemo voljni da preispitamo ono što verujemo da je priča o Krav Maga i izraelskim borilačkim veštinama, onda ćemo biti sposobni da cenimo doprinose svih tih ličnosti, kao što su Imi Lihtenfeld, koji je pomogao razvoj izraelskih borilačkih veština.

Mi smo pogledali odvijanje istorijskih događaja oko razvoja izraelskih borilačkih veština najpreciznije što možemo u ovom trenutku. Mi prepoznajemo različite faze njihovog razvoja i zato možemo da pripišemo promene i prilagođavanja svima onima koji su igrali ulogu u procesu razvoja izraelskih borilačkih veština. U svetlu istorijskih činjenica, mi vidimo ko je bio Imi, ključna figura u tranziciji iz Kapapa u Krav Maga i on je pokretač civilnog Krav Maga.

 

O autoru:

Noah Gross vežba borilačke veštine veći deo svog života. Više od dvadeset godina posvetio je učenju i podučavanju Bujikan Ninđice u kojoj ima rang šesti Dan. Krajem 1990-ih uključio se u izučavanje zapadnjačkih borilačkih veština i u isto vreme počeo je istraživanje razvoja borbe prsa u prsa pre nastanka države Izrael. Zapadne borilačke veštine su odvele Noah-a Aleksu Železnijaku i ACT - Armed Combat and Tactics (Taktika i borba oružjem), čiji je Noah su-osnivač.

2010. Noah je objavio knjigu "Kapap sa polja na bojno polje" zasnovanu na više od decenije istraživanja koje i danas nastavlja da obavlja. Trenutno Noah radi na prevodu njegove knjige na engleski jezik tako da može da dopre do šire publike. On takođe nastavlja da radi na razvoju ACT-a - Armed Combat and Tactics zajedno sa Aleksandrom Železnijakom. (ACT je eklektičan sistem borenja oružjem).